Η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια, μειώνει το QE

Η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια, μειώνει το QE

Χωρίς εκπλήξεις και… ειδήσεις ολοκληρώθηκε το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017, καθώς αποφασίστηκε η διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, ενώ επαναβεβαιώθηκε η απόφαση για παράταση και μείωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντιστοίχως.

Στην ανακοίνωση επαναλαμβάνεται ότι τα βασικά επιτόκια “θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού”.

Διαφήμιση

Όσον αφορά τα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής,

“η ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2018 σκοπεύει να συνεχίσει να πραγματοποιεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP), ύψους 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό”.


Στην προηγούμενη σύνοδο η ΕΚΤ είχε αποφασίσει την παράταση του QE μέχρι το τέλος του 9μηνου του 2018 και την παράλληλη μείωση του στο ήμισυ, από τα 60 δισ., στα 30 δισ., επαμεπενδύοντας όμως και τα κέρδη που ανέρχονται μεταξύ 7-10 δισ. το μήνα.

Στο ανακοινωθέν της απόφασης διατηρείται και η πρόβλεψη ενδεχόμενης αντιστροφής της οικονομικής συγκυρίας.Τ

“εάν οι προοπτικές καταστούν λιγότερο ευνοϊκές ή οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες παύσουν να υποστηρίζουν την περαιτέρω πρόοδο προς μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει έτοιμο να αυξήσει το μέγεθος και/ή τη διάρκεια του προγράμματος APP. Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο. Αυτό θα συμβάλλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής”.

Αποσπάσματα από την εισαγωγική δήλωση στη συνέντευξη Τύπου του Mario Draghi:

Η έντονη κυκλική δυναμική και η σημαντική μείωση της οικονομικής χαλάρωσης δημιουργούν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι ο πληθωρισμός θα συγκλίνει προς τον στόχο μας για τον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, οι εγχώριες πιέσεις των τιμών παραμένουν σιωπηρές σε γενικές γραμμές και δεν πρέπει ακόμη να δείξουν πειστικές ενδείξεις διαρκούς ανοδικής τάσης. Κατά συνέπεια, εξακολουθεί να είναι απαραίτητος ένας μεγάλος βαθμός νομισματικών κινήτρων για τις βασικές πιέσεις του πληθωρισμού για τη συνέχιση της ανάπτυξης και της στήριξης των πρωτογενών εξελίξεων στον πληθωρισμό μεσοπρόθεσμα. Αυτή η συνεχιζόμενη νομισματική στήριξη παρέχεται από τις πρόσθετες αγορές καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποφασίσαμε κατά τη συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής του Οκτωβρίου, από το σημαντικό απόθεμα των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και τις προσεχείς επανεπενδύσεις και από την καθοδήγησή μας για τα επιτόκια.

Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τώρα την εκτίμησή μας με περισσότερες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Η οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ συνεχίστηκε το τρίτο τρίμηνο του 2017, όταν το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση, μετά από 0,7% το δεύτερο τρίμηνο. Τα τελευταία δεδομένα και τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν σταθερή και ευρεία βάση της δυναμικής ανάπτυξης. Τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής μας, τα οποία διευκόλυναν τη διαδικασία απομόχλευσης, συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση υποστηρίζεται από συνεχή αύξηση της απασχόλησης, η οποία επωφελείται επίσης από τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας του παρελθόντος και από την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις συνεχίζουν να ενισχύονται λόγω των πολύ ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης, της αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της ζήτησης. Οι επενδύσεις σε κατοικίες αυξήθηκαν επίσης κατά τα τελευταία τρίμηνα. Επιπλέον, οι εξαγωγές της ζώνης του ευρώ υποστηρίζονται από την ευρεία παγκόσμια επέκταση.

Η αξιολόγηση αυτή αντικατοπτρίζεται ευρέως στις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου του 2017 για τη ζώνη του ευρώ. Οι προβλέψεις αυτές προβλέπουν αύξηση του ετήσιου πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,4% το 2017, 2,3% το 2018, 1,9% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Σεπτεμβρίου 2017, οι προοπτικές αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναθεωρήθηκαν σημαντικά.

Οι κίνδυνοι γύρω από τις προοπτικές ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ παραμένουν σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Από τη μία πλευρά, η ισχυρή κυκλική δυναμική, που υποστηρίζεται από τις συνεχιζόμενες θετικές εξελίξεις των δεικτών κλίματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες εκπλήξεις θετικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος επιστροφής σε πτωτική πορεία συνεχίζει να υφίσταται, κυρίως λόγω του παγκόσμιου γεωπολιτικού σκηνικού.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,5% το Νοέμβριο, από 1,4% τον Οκτώβριο. Ταυτόχρονα, τα μέτρα του βασικού πληθωρισμού έχουν μετριαστεί κάπως πρόσφατα, εν μέρει λόγω ειδικών παραγόντων. Όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, βάσει των σημερινών τιμών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο, οι ετήσιοι ρυθμοί του γενικού πληθωρισμού πιθανόν να επιβραδυνθούν τους προσεχείς μήνες, αντανακλώντας κυρίως τις επιδράσεις της βάσης στις τιμές της ενέργειας, πριν αυξήσουν ξανά. Ο υποκείμενος πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα, με τη στήριξη των μέτρων νομισματικής πολιτικής, της συνεχιζόμενης οικονομικής επέκτασης, της αντίστοιχης απορρόφησης της οικονομικής χαλάρωσης και της αύξησης των μισθών.

Η εκτίμηση αυτή αντανακλάται επίσης ευρέως στις μακροοικονομικές προβολές του Ευρωσυστήματος του Ευρωσυστήματος του Δεκεμβρίου του 2017 για τη ζώνη του ευρώ, οι οποίες προβλέπουν ετήσιο πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ σε 1,5% το 2017, 1,4% το 2018, 1,5% το 2019 και 1,7% το 2020. Σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2017 Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ, οι προοπτικές για τον ονομαστικό πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ αναθεωρήθηκαν, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου και τροφίμων.

Διαφήμιση