Τριπλή υποβάθμιση της VW Bank από τη Moody’s

Τριπλή υποβάθμιση της VW Bank από τη Moody’s

Η Moody’s Investors Service υποβάθμισε κατά τρεις βαθμίδες στην A3 από την Aa3 τις μακροπρόθεσμες μη εξασφαλισμένες αξιολογήσεις της Volkswagen Bank GmbH (VW Bank). Ταυτόχρονα, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων της τράπεζας στην Α1 από την Aa3 και τις μακροπρόθεσμες μη εξασφαλισμένες αξιολογήσεις της Volkswagen Financial Services AG (VW FS AG) και των θυγατρικών της με εγγυήσεις στην A3 από την A2 ως βαθμολογία εκδότη της VW FS AG στην Α3 από την Α2. Οι προοπτικές αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων χρεών, των εκδόσεων και των καταθέσεων παραμένουν αρνητικές.

Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση εμπορεύσιμων τίτλων της VW FS AG στην P-2 από την P-1 και επιβεβαίωσε το βραχυπρόθεσμο P-1 της VW Bank και τις αξιολογήσεις των καταθέσεων. Η Moody’s επιβεβαίωσε επίσης τις αξιολογήσεις του χρέους μειωμένης εξασφάλισης Baa1 της VW Bank, τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση baa2 (BCA), την προσαρμοσμένη από B3 BCA και τις εκτιμήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου Aa3 (cr) / P-1 (cr). Παράλληλα, η Moody’s απέσυρε τις αξιολογήσεις της CR της VW FS AG.

Το σκεπτικό της υποβάθμισης

Διαφήμιση

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, η Volkswagen Aktiengesellschaft αναθεώρησε τις πράξεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της για να εξορθολογίσει τη ρυθμιστική της διάρθρωση με τις ευρωπαϊκές τραπεζικές της δραστηριότητες, υπό την αιγίδα της VW Bank και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υπό την αιγίδα της VW FS AG. Προηγουμένως, η VW FS AG είχε ενεργήσει ως χρηματοπιστωτική εταιρεία χαρτοφυλακίου της VW Bank, η οποία ήταν μια πλήρως ενοποιημένη θυγατρική. Και οι δύο οντότητες ανήκουν πλέον άμεσα στην Volkswagen και διατηρούν συμφωνίες ελέγχου και μεταφοράς κερδών και ζημιών με την αυτοκινητοβιομηχανία.

Μετά την αναδιοργάνωση, η VW FS AG επιβλέπει τις περισσότερες από τις παγκόσμιες μη τραπεζικές εργασίες του ομίλου, εκτός από τις οντότητες που ανήκουν άμεσα στη Volkswagen. Οι άμεσες θυγατρικές της Volkswagen περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την VW Credit, Inc. (υποστηριζόμενη ανώτερη μη εξασφαλισμένη πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 αρνητική), η οποία διαχειρίζεται τις δραστηριότητες των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της αυτοκινητοβιομηχανίας και δεν επηρεάστηκε από τις σημερινές ενέργειες αξιολόγησης. Επιπλέον, η VW FS AG είναι υπεύθυνη για όλες τις τραπεζικές δραστηριότητες της Volkswagen εκτός της Βόρειας Αμερικής και την ΕΕ προς τα εμπρός. Οι δραστηριότητές της θα παραμείνουν ρυθμιζόμενες σε τοπικό επίπεδο όπου ισχύουν σήμερα, αλλά η VW FS AG δεν θα είναι πλέον η χρηματοοικονομική εταιρεία χαρτοφυλακίου που εποπτεύεται άμεσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η VW Bank εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις τραπεζικές δραστηριότητές της στην ΕΕ και εξακολουθεί να είναι μια ρυθμιζόμενη τράπεζα εγγεγραμμένη στη Γερμανία με υποκαταστήματα και θυγατρικές σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, η οποία περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας της από δανειακά, βοηθητικές πράξεις μόνο για την τραπεζική επιχείρηση της ΕΕ. Με την πάροδο του χρόνου, η Moody’s αναμένει από την VW Bank να ενσωματώσει πιο στενά τις δανειοδοτικές δραστηριότητες των περισσότερων θυγατρικών της και να αφαιρέσει τις υπόλοιπες μη δανειοδοτικές δραστηριότητες από την εποπτεία της ΕΚΤ.

Ως αποτέλεσμα της ανασυγκρότησης της VW Bank, το μέγεθος του ισολογισμού της VW FS AG μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση πρόσθετων θυγατρικών οδηγεί σε αύξηση του συνολικού ενεργητικού της VW Bank κατά περίπου το ένα τρίτο από 58 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2017.

Η υποβάθμιση των χρεών του χρέους και των εκδοτών της VW FS AG αντανακλά τη μεταφορά της VW Bank και των θυγατρικών της με τις τραπεζικές δραστηριότητες της ΕΕ στη Volkswagen. Υπό το πρίσμα της μεγαλύτερης εστίασης της οντότητας στη μίσθωση και σε άλλες μη τραπεζικές δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες κινητικότητας και ασφάλισης, καθώς και ότι η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων της VW FS AG δεν εμπίπτει τώρα στο πεδίο εφαρμογής της τραπεζικής ρύθμισης, η Moody’s εφαρμόζει τώρα τη μεθοδολογία αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών εταιρειών στις εκτιμήσεις της VW FS AG. Προηγουμένως, ο οργανισμός αξιολόγησης είχε εφαρμόσει τη μεθοδολογία των τραπεζών.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, η Moody’s λαμβάνει υπόψη τόσο το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της VW FS AG όσο και τη σιωπηρή και ρητή δέσμευση υποστήριξης από τον μοναδικό ιδιοκτήτη της, τη Volkswagen. Το αυτόνομο πιστωτικό προφίλ της BaW της VW FS AG αντανακλά την ισχυρή, αλλά μελλοντικά μειούμενη κεφαλαιοποίησή της, την έκθεσή της σε κινδύνους υπολειμματικής αξίας – ιδιαίτερα στη Γερμανία (σταθερή τιμή Aaa) – και το γεωγραφικά διαφοροποιημένο χρηματοδοτικό προφίλ της. Αυτό το προφίλ χρηματοδότησης δίνει πλέον μεγάλη έμφαση στους τίτλους που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία και στη χονδρική χρηματοδότηση, μετά την αποσυγκέντρωση της πλούσιας σε καταθέσεις VW Bank. Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστεύει ότι η αναδιοργάνωση δεν μεταβάλλει τη βούληση της Volkswagen να υποστηρίξει πλήρως την εξαρτημένη θυγατρική της, αν χρειαστεί.

Η εκτίμηση αυτή οδηγεί σε πέντε βαθμίδες αύξησης της πιστοληπτικής ικανότητας προς τα ανώτερα μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα και τις αξιολογήσεις εκδοτών της A3 σύμφωνα με την εκδοτική αξιολόγηση της μητρικής εταιρείας και λαμβάνει υπόψη τόσο τη στρατηγική σημασία της VW FS AG για τη διανομή των οχημάτων Volkswagen όσο και την επίσημη δέσμευση της Volkswagen throug