Μετωπική ΕΕ-αγορών για BRRD2-χρεοκοπίες τραπεζών

Μετωπική ΕΕ-αγορών για BRRD2-χρεοκοπίες τραπεζών

Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται τράπεζες, επενδυτές και θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς η Εσθονική Προεδρία καθώς η πρωτοβουλία εισαγωγής της νέας οδηγίας για την εκκαθάριση τραπεζών, της BRRD2, εγείρει ενστάσεις και προκαλεί αντιδράσεις, με τους παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν ότι θέτει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα σε διαφορετική ταχύτητα από το διεθνές, αυξάνει το ρίσκο και οδηγεί σε νέα προβλήματα και αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Σε paper που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα η International Swaps and Derivatives Association (ISDA) εκφράζει σοβαρές ανησυχίες και διατυπώνει ενστάσεις, ενώ περιγράφει τους πρόσθετους κινδύνους που εγείρονται από την εφαρμογή της νέας οδηγίας για τον χειρισμό της χρεοκοπίας και διαδικασίας εκκαθάρισης τραπεζών, BRRD2. Η ISDA ζητά αναστολή της εφαρμογής και αντιπροτείνει μια σειρά τροποποιήσεων στην ήδη υπάρχουσα BRRD.

Η ΕΕ προωθεί την BRRD2 ως εργαλείο ομογενοποίησης των ασαφειών και προβλημάτων της BRRD που δημιουργήθηκαν από την ελαστικότητα της εφαρμογής της σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο εισηγείται τη θεσμοθέτηση δυο ακόμα ειδικών προθεσμιών αναστολής εκτέλεσης πληρωμών «moratoria powers», οι οποίες επιμηκύνουν χρονικά τη διαδικασία αναστολής πληρωμών, ακόμα και της κατάρρευσης εγγυήσεων, πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με το τελικό κείμενο της οδηγίας και το non paper της Εσονικής προεδρίας της ΕΕ, οι δυο νέες περίοδοι αναστολής που εισάγονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά και σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα περίοδο αναστολής –που ισχύει κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων- , επιμηκύνοντας ακόμα και σε πάνω από 20 εργάσιμες ημέρες τη διαδικασία αναστολής καταβολής, εξόφλησης και εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων, ακόμα και την επιστροφή εχέγγυων σε αντισυμβαλλόμενους.

Αυτό, σύμφωνα με την ISDA, μεταφράζεται σε διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος εκκαθάρισης από τα διεθνώς ισχύοντα και τις βέλτιστες πρακτικές, γεγονός που ενισχύει το ρίσκο και κατ επέκταση το κόστος, πλήττοντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και προκαλώντας εξωτερικές και εσωτερικές ανισορροπίες. Συνεπώς αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες που εμπίπτουν στην κατηγορία των BRRD, καθώς θα υπόκεινται de facto και a priori σε αυξημένα κεφαλαιακά κόστη, τα οποία ενισχύουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και δημιουργούν συστημική-θεσμική αδυναμία στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.
Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στο paper της ISDA, οι προτεινόμενες αλλαγές μπορεί να οδηγήσουν σε ευρείες αναπροσαρμογές των κανονισμών Εκκαθάρισης εν λειτουργία, RSP και URSP, που έχουν αναπτύξει η ISDA σε συνεργασία με τον βρετανό ρυθμιστή και επίπτη της αγοράς FSB και άλλες εθνικές θεσμικές αρχές.

Ενδεχόμενες τροποποιήσεις ανατρέπουν την αρχή της ίσης και μεταχείρισης αντισυμβαλλόμενων που διέπονται από δίκαιο ευρωπαϊκών χωρών και από το διεθνές δίκαιο, δημιουργώντας εσωτερικό μειονέκτημα και προκαλώντας ουσιαστική δυσλειτουργία της αγοράς.
Το χάσμα που θα δημιουργηθεί στη μεταχείριση αντισυμβαλλομένων μερών λειτουργεί στην ουσία εναντίον των ευρωπαϊκών τραπεζών, δυσχεραίνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων θέτει de facto σε υποδεέστερη θέση τους επενδυτές εντός ΕΕ.

Διευθυντής Πληροφοριών στο Crisis Monitor και επικεφαλής του συντονιστικού συμβουλίου της Crisis Zone, δημοσιογράφος, με ειδίκευση στα οικονομικά, τραπεζικά και διεθνή θέματα. Συνδέοντας τις κουκίδες μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, αν δεν τις συνδέσουμε θα παραμείνουμε στο σκοτάδι. Εχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις σε αρκετά ακόμα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.