Κόκκινα δάνεια: Τα στοιχεία και οι ελλείψεις της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος (γραφήματα)

Κόκκινα δάνεια: Τα στοιχεία και οι ελλείψεις της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος (γραφήματα)

Κενά, ασάφειες έωλες προβλέψεις και αδυναμία ουσιαστικού προσδιορισμού των επιπέδων κινδύνου και της διαδικασίας διασφάλισης της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος είναι τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, για τους στόχους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Αν και ο στόχος ήταν να δοθεί μια εικόνα της κατάστασης αλλά και αίσθηση της προοπτικής, των στόχων, το προβλέψεων και των σεναρίων υλοποίησης τους, στην πραγματικότητα η έκθεση επιχειρεί μια διασταλτική περιγραφή της πραγματικότητας, αναδεικνύει προβλήματα σε ομάδες δανειοληπτών και αγνοεί παντελώς το συσχετιζόμενο ρίσκο, τα ποσά ανά χαρτοφυλάκιο και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξορθολογισμού και αποκατάστασης της λειτουργικότητας των δανείων.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος εδώ

Ανησυχία προκαλεί η ανάλυση των στόχων 4-5 όπου οι προβλέψεις παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια αποκλίσεων σε βαθμό που είναι αδύνατο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που να μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαδικασία πρόβλεψης της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος αλλά και της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στον
“Στόχο 4”: Όλες οι τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, με το εύρος του στόχου να κυμαίνεται σε 27%-61% το 2019, από 15%- 19% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016.
Αντιστοίχως και στον “Στόχο 5”: Όλες οι τράπεζες στοχεύουν στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για καταγγελία των δανείων αυτών και στην προσφυγή σε ένδικα μέσα, έτσι ώστε το ποσοστό των μη καταγγελμένων δανείων με καθυστέρηση άνω των 720 ημερών να μειωθεί δραστικά κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 ως το τέλος του 2019 (από 6%-26% σε 1%-7% για τις ΜΜΕ και από 12%-34% σε 2%-24% για τις μεγάλες επιχειρήσεις).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο “Στόχος 7” όπου επισημαίνεται ότι οι τράπεζες συμφώνησαν να ανεβάσουν το ποσοστό των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργείται ανάλυση βιωσιμότητας από το 80 στο 97%, έως το 2019.
Τέλος, ο Στόχος 9 αποσκοπεί στην παρακολούθηση των ΜΕΑ μεγάλων επιχειρήσεων, για τα οποία η τράπεζα έχει ορίσει ειδικό για την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Και εδώ οι τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για το διπλασιασμό αυτών των δανείων το 2019 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016.

Διαβάστε  Εθνική Τράπεζα: Το ΔΣ καρατόμησε τον Φραγκιαδάκη

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης θα επιτευχθεί κατά τα δύο τελευταία έτη, το 2018 και το 2019. Η μείωση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τις επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων (δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση), από διαγραφές δανείων, καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και μεταβιβάσεις δανείων. Αντίθετα, αρνητική συμβολή στην περαιτέρω μείωση των υπολοίπων MEA εκτιμάται ότι θα έχει η συσσώρευση νέων MEA, η οποία αναμένεται τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι στο τέλος του 2019 ο δείκτης ΜΕΑ θα υποχωρήσει στο 33,9%.

Διαβάστε  Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κεφάλαια, χωλαίνουν σε ρευστότητα

Μειώθηκε ο δείκτης χρεοκοπιών

Συνολικά, ο δείκτης αθέτησης (default rate) παρουσίασε επιβράδυνση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, παραμένοντας όμως υψηλότερος από το ρυθμό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate). Η διαφορά ανάμεσα στο ρυθμό αθέτησης και στο ρυθμό αποκατάστασης οφείλεται κυρίως στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, για το οποίο οι τράπεζες ανέφεραν σημαντικές εισροές νέων ΜΕΑ. Αντίθετα, στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο παρατηρείται υψηλός ρυθμός αποκατάστασης που υπερβαίνει το ρυθμό αθέτησης.
Η μείωση των ΜΕΑ που προήλθε από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις και πωλήσεις ήταν περιορισμένη, ενώ τον κυριότερο παράγοντα μείωσης αποτέλεσαν οι διαγραφές, ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό και το καταναλωτικό χαρτοφυλάκιο.
Η κάλυψη από προβλέψεις σε επίπεδο συστήματος έχει αυξηθεί οριακά, αγγίζοντας το 49,6% το Δεκέμβριο του 2016, από 49,5% το Σεπτέμβριο του 2016. Εφόσον συμπεριληφθεί στις προβλέψεις και η αξία των εξασφαλίσεων (με ανώτατη αξία το υπόλοιπο του δανείου προ προβλέψεων απομείωσης), η κάλυψη των ΜΕΑ που επιτυγχάνεται είναι πλήρης.

Διαφήμιση

Διευθυντής Πληροφοριών στο Crisis Monitor και επικεφαλής του συντονιστικού συμβουλίου της Crisis Zone, δημοσιογράφος, με ειδίκευση στα οικονομικά, τραπεζικά και διεθνή θέματα. Συνδέοντας τις κουκίδες μπορούμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, αν δεν τις συνδέσουμε θα παραμείνουμε στο σκοτάδι. Εχει διατελέσει σε επιτελικές θέσεις σε αρκετά ακόμα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.